Pravidlá súťaže

PRAVIDLÁ FACEBOOK SÚŤAŽE DAJANA RODRIGUEZ
Súťaž o kabelku Dajana Rodriguez.
(ďalej len ,,Pravidlá“)
1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri
Organizátorom Súťaže je spoločnosť Kvalitovo s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava
IČO: 53584350 DIČ: 2121418497(ďalej len „Usporiadateľ“). email: ahoj@kvalitovo.sk
2. Čas konania Súťaže
Súťaž sa koná od 29. 10. 2021 až 7.11. 2021. Deň 29.10.2021 je dňom, kedy sa možno prvýkrát
zapojiť do Súťaže a deň 7.11. 2021 je dňom, kedy sa možno poslednýkrát zapojiť do Súťaže.
3. Účastníci Súťaže
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá v čase konania
Súťaže dovŕšila aspoň 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži stanovené týchto
pravidlách. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom
obdobnom pomere vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v
tomto bode v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
platnom znení. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra nebude odovzdaná. Rovnako
nebude výhra odovzdaná v prípade, že vyhlasovateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na
podvodné alebo nekalé konania zo strany súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému
súťažiacemu k získaniu výhry. Toto rozhodnutie vyhlasovateľa je konečné bez možnosti odvolania.
(ďalej len „Účastník Súťaže”).
4. Zaradenie do Súťaže
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže zadal svoju emailovú
adresu. Zúčastnením sa suťaže zadaním svojho emailu účastník súhlasí s podmienkami súťaže a
dáva zároveň súhlas  s tým, že bude v budúcnosti dostávať informácie o produktoch a aktivitách
Kvalitova. Účasť v Súťaži v prípade výhry zahŕňa zverejnenie čiastočného názvu emailu výhercu na
Facebook kanáli usporiadateľa https://www.facebook.com/kvalitovo/.
5. Žrebovanie
Usporiadateľ po skončení Súťaže náhodne vyžrebuje dňa 08. 11. 2021 zo všetkých Účastníkov, ktorí
spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže 1 výhercu.
6. Výhra
Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru: kabelka Dajana Rodriguez
7. Oznámenie výhry
Výherca bude Usporiadateľom na Facebook kanáli usporiadateľa
https://www.facebook.com/kvalitovo vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje
v rozsahu meno a priezvisko, prostredníctvom súkromnej správy. Výhra bude odovzdaná výhercom
podľa dohody. V prípade, že si Výherca výhru nepreberie, jeho právo na výhru zaniká.
8. Osobné údaje
Zapojením sa do Súťaže každý Účastník dobrovoľne udeľuje svoj súhlas so spracúvaním osobných
údajov v rozsahu týchto Pravidiel súťaže, za podmienok uvedených nižšie, pričom si je vedomý, že
Súťaž je organizovaná na kanály Usporiadateľa prevádzkovanej na sociálnej sieti Facebook.
Účastník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať (spôsobom viď časť„Práva dotknutej osoby“).
Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov poskytované Usporiadateľom v rozsahu čl. 13.
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).
• Usporiadateľ spracúvajúci osobné údaje Účastníkov: Spoločnosť Kvalitovo s.r.o. Mlynské Nivy
48 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Slovensko, IČO: 53584350 DIČ: 2121418497
• Účel spracúvania osobných údajov: (i) zapojenie Účastníka do Súťaže, (ii) preverenie plnenia
podmienok účasti v Súťaži Účastníkom, (iii) plnenie práv a povinností vyplývajúcich pre
Usporiadateľovi z tejto Súťaže, (iv) žrebovanie víťazného Účastníka - výhercu, (v) kontaktovanie
Účastníka v súvislosti s prebiehajúcou súťažou (vi) vyhlásenie výsledkov žrebovania v Súťaži (vii)
zabezpečenie riadneho priebehu Súťaže.
• Právny základ spracúvania osobných údajov:
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – súhlas Účastníka, ktorý Účastník udelil svojim
dobrovoľným zapojením sa do Súťaže „Súťaž s Jos berry“ čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR –
plnenie zákonných povinností Usporiadateľa súvisiacich predovšetkým s riadnym priebehom Súťaže
v zmysle legislatívy SR upravujúcej organizáciu spotrebiteľských súťaží a v zmysle legislatívy SR
súvisiacej s vedením účtovníctva Usporiadateľa (na tieto účely sú spracúvané najmä údaje
Účastníka –výhercu v Súťaži, ktorému bola odovzdaná výhra v Súťaži). Poskytnutie osobných
údajov je nevyhnutné pre úspešné zapojenie dotknutej osoby, resp. posúdenie či Účastník spĺňa
podmienky na zapojenie do Súťaže. V prípade, že Účastník súhlas so spracúvaním osobných údajov
odvolá, jeho údaje Usporiadateľ bezodkladne vymaže a Účastník bude vyradený zo Súťaže a
zlosovania.
• Príjemcovia, ktorým sú osobné údaje Účastníka poskytované:
súdy a orgány činné v trestnom konaní, správne orgány a ďalšie tretie strany vymedzené osobitným
zákonom (napr. kontrolné orgány a orgány dohľadu, t.j. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na
ochranu osobných údajov SR, daňový úrad atď.), kuriér / poštový podnik za účelom doručenia
zásielky (ak je výhra výhercovi doručovaná poštovou zásielkou /kuriérom),
• Existencia automatizovaného rozhodovania a vrátane profilovania: automatizované
a poverení sprostredkovatelia, ktorých Usporiadateľ na základe zmluvných dojednaní zapojí do
organizácie Súťaže, predovšetkým spoločnosť Kvalitovo s.r.o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava -
mestská časť Ružinov Slovensko , IČO: 53584350 DIČ: 2121418497 rozhodovanie a profilovanie
Účastníkov sa nevykonáva.
• Zverejňovanie osobných údajov Účastníka a ich cezhraničný tok do tretích krajín: Usporiadateľ
súťaže cezhraničný tok do tretích krajín nevykonáva. Z dôvodu ochrany osobných údajov
Usporiadateľ na fanpage sociálnej siete, zverejní len nickname výhercu / skrátený nickname
výhercu, resp. jeho priezvisko, ktoré vyžrebovaný výherca používa na sociálnej sieti bez ďalších
údajov a informácií o dotknutej osobe. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za rozsah osobných
údajov zverejnených dotknutou osobou v profile na sociálnej sieti a ich možné prepojenie na výhru
v Súťaži.
• Doba uchovávania osobných údajov: Na základe súhlasu Účastníka sú jeho osobné údaje
spracúvané počas trvania účelu spracúvania osobných údajov (trvania Súťaže, zlosovania a
odovzdania výhry). Údaje spracúvané na základe zákonných povinností Usporiadateľa budú
spracúvané výlučne len v lehotách ktoré definuje príslušná legislatíva SR (najmä údaje výhercu sú
spracúvané v zmysle zákona o účtovníctve po dobu 10 rokov od skončenia účtovného obdobia, v
ktorom bola Súťaž organizovaná).
• Práva dotknutej osoby: Účastník ako dotknutá osoba má (i) právo požadovať od
Usporiadateľa súťaže prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu / vymazanie /
obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iii) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
(iv) právo na prenosnosť údajov, (v) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov, (vi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; Účastník, ktorý chce podať žiadosť
alebo sťažnosť Usporiadateľovi ohľadom spracúvania osobných údajov a uplatniť si svoje práva
(vrátane odvolania súhlasu so spracúvaním údajov), môže tak vykonať: písomne na adrese:
Kvalitovo s.r.o. Mlynské Nivy 48821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Slovensko, elektronicky
na adrese: ahoj@kvalitovo.sk

9. Osobitné ustanovenia
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov (v rozsahu čl. 13 a 14 Nariadenia GDPR)
spracúvaných spoločnosťou Kvalitovo s.r.o. sú dostupné na webovom sídle www.kvalitovo.sk v
časti „Ochrana údajov“. Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej
využitím. V zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je
Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,00
Eur uhradiť daň z príjmov.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania
Súťaže, ako aj podmienok účasti v Súťaži, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum
uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druh výhry, ktorá budú predmetom žrebovania.
Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže, Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na Instagram a
Facebook kanály Usporiadateľa
https://www.instagram.com/kvalitovo.sk/ a https://www.facebook.com/kvalitovo/
Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty v peňažnej forme alebo na
akúkoľvek inú kompenzáciu. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na Instagram
a Facebook kanály.Usporiadateľa https://www.instagram.com/kvalitovo.sk/ a
https://www.facebook.com/kvalitovo/
Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v Súťaži a v prípade sporu
posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so Súťažou spojenou.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak tento nebude spĺňať
podmienky Súťaže a/alebo obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť
alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez
udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti
Instagram vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Instagram účet.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v
zmysle Pravidiel.
Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť sociálnej siete Instagram, ako i iné technické
či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave, dňa 01. 10. 2021