Ako spracovávame osobné údaje

Podmienky vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných údajov
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

 

  1. Podmienky vyjadrenia súhlasu

 

Prevádzkovateľ:

Názov:                    Kvalitovo s.r.o.

Sídlo:                      Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO:                        53 584 350

DIČ:                        2121418497

Zápis v:                  OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 150595/B

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

 

1.1 Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem na spracúvaní jej osobných údajov na účel:

  • zasielania marketingových prieskumov, prieskumov spokojnosti, zasielanie informácií o novinkách týkajúcich sa prevádzkovateľa alebo ním poskytovaných služieb.

1.2 Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že ma záujem na účel podľa bodu 1.1 tohto súhlasu spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

  • kontaktné údaje v rozsahu emailová adresa.

1.3 Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem na spracúvaní jej osobných údajov podľa bodu 1.2 tohto súhlasu na účel podľa bodu 1.1 tohto súhlasu najdlhšie po dobu 2 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu alebo do dňa odvolania súhlasu podľa bodu 1.4 tohto súhlasu.

1.4 Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu podpora@kvalitovo.sk s uvedením, pre ktoré osobné údaje uvedené v bode 1.2 odvoláva súhlas s ich spracovaním.

 

  1. Súhlas

 

2.1 Dotknutá osoba berie vyhlásenia prevádzkovateľa v rozsahu bodov 1.1 až 1.2 tohto súhlasu na vedomie a v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov:

  • na účel podľa bodu 1.1 tohto súhlasu,
  • v rozsahu podľa bodu 1.2 tohto súhlasu, a 
  • po dobu podľa bodu 1.3 tohto súhlasu.

 

2.2 Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola pred poskytnutím tohto súhlasu informovaná o jej práve kedykoľvek tento súhlas odvolať podľa bodu 1.4 tohto súhlasu.

 

Snímka obrazovky 2022-01-27 o 8.42.42